Neurologia

Neurologia jest dziedziną medycyny zajmującą się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. 

Neurologia i psychiatria są dziedzinami spokrewnionymi, więc niektóre choroby są domeną zarówno neurologii jak i psychiatrii.
Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, a psychiatria z kolei zajmuje się głównie chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości.

Najczęstsze choroby układu nerwowego to:

 • choroby naczyniowe czyli np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny – TIA,
 • guzy np. oponiaki, glejaki,
 • zakażenia układu nerwowego np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu,
 • urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe np. mózgowe porażenie dziecięce,
 • zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego np. wodogłowie,
 • guzy np. oponiaki, glejaki,
 • urazy układu nerwowego np. ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne,
 • neuropatie obwodowe np. porażenie nerwu promieniowego,
 • choroby genetyczne np. choroba Wilsona,
 • zaburzenia ruchowe np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona,
 • zaburzenia nerwowo-skórne np. choroba Recklinghausena,
 • choroby mitochondrialne np. dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera,
 • zespoły otępienne np. choroba Alzheimera,
 • ataksje dziedziczne np. choroba Friedreicha,
 • miopatie np. dystrofia mięśniowa Duchenne’a,
 • choroby rdzenia kręgowego np. jamistość rdzenia,
 • choroby złącza nerwowo-mięśniowego np. miastenia,
 • choroby autonomicznego układu nerwowego np. rodzinna dysautonomia,
 • choroby demielinizacyjne np. stwardnienie rozsiane,
 • zaburzenia napadowe np. padaczka, migrena, zaburzenia snu.

Badanie neurologiczne obejmuje:

 • oględziny (typ budowy ciała, stan kości i mięśni, postawy, ułożenia),
 • badanie głowy (ustawienie, ruchomość, kształt i wymiary czaszki),
 • badanie nerwów czaszkowych,
 • badanie kończyn górnych (ułożenie, siła, ruchomość, zborność, odruchy, czucie),
 • badanie tułowia (odruchy brzuszne, ruchomość kręgosłupa),
 • badanie kończyn dolnych (ułożenie, siła, ruchomość, zborność, odruchy, czucie),
 • badanie czucia powierzchownego,
 • badanie chodu,
 • badanie mowy,
 • badanie objawów oponowych,
 • badanie dna oka.

Elementy oceny wyższych czynności korowych w chorobach układu nerwowego:

 • mowa (artykulacja, płynność, rozumienie, powtarzanie),
 • orientacja (w miejscu, czasie, sytuacji osobistej),
 • orientacja odnośnie lewej i prawej strony,
 • pamięć (natychmiastowa, świeża, odległa),
 • ilość posiadanych informacji,
 • czytanie i pisanie,
 • liczenie, umiejętności konstrukcyjne,
 • praksja,
 • gnozja (zdolność do rozpoznawania przedmiotów wzrokiem, dotykiem (brak zdolności to agnozja).

Pełniejsza i dokładniejsza ocena stanu procesów poznawczych dokonywana jest w badaniu neuropsychologicznym, które traktuje się jako badanie dodatkowe. Przesiewowa ocena neuropsychologiczna może być również postępowaniem rutynowym.

Badania pomocnicze układu nerwowego to:

 • elektroencefalografia (EEG),
 • elektromiografia (EMG),
 • ultrasonografia dopplerowska tętnic,
 • tomografia komputerowa (CT, KT, TK),
 • tomografia rezonansu magnetycznego (MRI, MR, NMR, MRT),
 • spektroskopia rezonansu magnetycznego,
 • czynnościowa tomografia rezonansu magnetycznego (fMRI),
 • pozytonowa tomografia emisyjna (PET),
 • tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT),
 • badanie płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • angiografia,
 • badanie angio-TK i angio-MRI,
 • badanie potencjałów wywołanych,
 • badania rtg czaszki, kręgosłupa,
 • badania biochemiczne, np. stężenia ceruloplazminy,
 • badania genetyczne, np. w kierunku choroby Huntingtona.

 

Kontakt

+48 602 821 352 (poniedziałek-piątek)
ul. Rynarzewska 3/103
60-133 Poznań